SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Z Jego woli mają oni tworzyć wspólnotę, być Jego współpracownikami w dziele stwarzania człowieka. Fundamentem tej wspólnoty ma być miłość wzajemna. Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu, swoją łaską uświęca miłość mężczyzny i kobiety, umacnia ją i doskonali. Sakramentalny związek małżeński jest nierozerwalny, dlatego też osoby pragnące żyć ze sobą razem przez całe życie powinny dobrze przygotować się do małżeństwa. To przygotowanie dokonuje się przez całe życie. Bezpośrednim okresem przygotowania jest narzeczeństwo.

DO KTÓREJ PARAFII ZGŁASZAMY SIĘ, BY PRZYJĄĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA?

Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.

KIEDY ZGŁOSIĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ PLANOWANĄ DATĘ ŚLUBU?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej: najpóźniej na 6 miesięcy przed datą Sakramentu, jeżeli ma być on udzielany poza granicami Niemiec, a na trzy miesiące przed planowaną datą jeżeli ma być udzielany w Niemczech, by uzyskać potrzebne informacje i spisać protokół przedślubny. Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO.

Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej 3 miesiące wcześniej przed datą ślubu. Narzeczeni przychodzą do kancelarii, aby spisać protokół przedmałżeński.

POTRZEBNE DOKUMENTY PRZY SPISANIU PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii, niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą (data wydania metryki chrztu nie może być starsza niż 6 miesięcy). Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego. Dowody Osobiste. Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
NAUKI PRZEDŚLUBNE I DZIEŃ SKUPIENIA


By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się dwa razy w roku (o aktualnych terminach spotkań informujemy w informatorze parafialnym)

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO:

Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w Spotkaniu w ramach poradni życia rodzinnego prosimy o kontakt z duszpasterzami.

KTO MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM NA ŚLUBIE?

Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.Kurs przedmałżeński
Pierwsze spotkanie w ramach Kursu przedmałżeńskiego - Sobota, 27.01.2024 roku w godz. 14.00-16.30